องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

         อาชีพ

  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  คิดเป็นร้อยละ  80 ข้าวหอมมะลิซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดี   อย่างหนึ่งของตำบลเม็กดำ  ฐานะประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางกึ่งต่ำ   ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย   และรับราชการ    รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ  20,000   บาทต่อคนต่อปี

                     ผลิตภัณฑ์ของตำบล

-   ข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของตำบลเม็กดำ

      -   ผลิตภัณฑ์ทางด้านการจักรสาน ของกลุ่มจักรสานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้ให้กับประชากรของ  

     ตำบล

-   การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบางส่วน โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ

                 การพาณิชย์และหน่วยธุรกิจในตำบล

       -   ปั๊มน้ำมัน               1          แห่ง

       -   โรงสีข้าว                40      แห่ง