องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

  การศึกษา

      -   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์                                    8          แห่ง

      -   โรงเรียนประถมศึกษา                                        5          แห่ง

      -   โรงเรียนมัธยมศึกษา   (โรงเรียนขยายโอกาส)              2          แห่ง

      -   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                                          1          แห่ง

           -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                  7          แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                 ศาสนาที่ประชาชนในเขตตำบลเม็กดำนับถือ  คือ  ศาสนา  พุทธ  คิดเป็นร้อยละ  98

-    วัด                                                      7          แห่ง

-    สำนักสงฆ์                                           5          แห่ง

-    ที่พักสงฆ์                                             1          แห่ง

-    ศูนย์ปฏิบัติธรรม                                   2          แห่ง

วัฒนธรรม

                 ประชาชนในเขตตำบลเม็กดำใช้ภาษาท้องถิ่นดังนี้  ภาษาไทยอีสาน  คิดเป็นร้อยละ  98  ภาษากลางและภาษาถิ่นอื่น ๆ   คิดเป็นร้อยละ  2   ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่เป็นแบบชาวพุทธ  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไทยอีสาน

       การสาธารณะสุข

     -   สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน                                         3          แห่ง

-   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำคิดเป็นร้อยละ 100

  ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน   

-   ตู้ยามตำรวจ                             1        แห่ง