องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

  การคมนาคม

  พื้นที่ตำบลเม็กดำมีถนนสายหลักคือ  สาย  202 (พยัคฆภูมิพิสัย - พุทไธสง) ผ่านและมีถนนเชื่อมจากถนนสายหลักเข้าหมู่บ้าน 7  สาย  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  10  สาย  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ภายในหมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ  70 

-   ถนนลาดยาง           4         สาย   สภาพถนนชำรุดเป็นช่วง ๆ

-   ถนน รพช.             2         สาย   สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

-   ถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนหินคลุก ลูกรังและถนนดิน

  การโทรคมนาคม

-   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (ไปรษณีย์อนุญาต)                1        แห่ง

-   โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน                                           17      ตู้         

            การไฟฟ้า

  ราษฎรในพื้นที่ตำบลเม็กดำมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่มีครัวเรือนเพียงบางส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ยังมิได้ขอมิเตอร์

  แหล่งน้ำธรรมชาติ

-   ลำน้ำ, ลำห้วย                  จำนวน          1         แห่ง

-   บึง,  หนองน้ำและอื่น ๆ     จำนวน           31         แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-   ฝาย                        จำนวน           2          แห่ง

-  คลอง                            จำนวน           2          แห่ง

-   บ่อน้ำตื้น                      จำนวน           40        แห่ง 

-   บ่อบาดาล, บ่อโยก         จำนวน           21        แห่ง

-   ประปาหมู่บ้าน  จำนวน           10        แห่ง