องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภา อบต.
 
นายเพียน แก้วหมื่นทรง
รองประธานสภาปฏฺบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล้เม็กดำ

นายจำเนียร สุคำภา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

นางกัณหา สนไธสง
นายไพรวัลย์ บุตรสิม 
นายทวีศักดิ์ พลทองมาก 
นายแก้ว ดูระยับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายบัวสอน มิละถาโก
นายสุดใจ มาลาหอม
นายหนูเจน มูลศรีสุข
นางระเบียบ แสนศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายพรมมา หนูแก้ว
นายเจริญศักดิ์ สุระพล
นายบุญจันทร์ ทองแก้ว
นายบุญมา รอดสุโข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นายวิลัย สังเสวี
นายประสิทธิ์ หมื่นโยชน์
นายบัวเรียญ จินโจ
นายจันดี พลทองมาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นายอำนาจ สวนไธสง

 นายสมบัติ ดุระยับ

นายสายัน แก่นไธสง
นายสวาส มณีเนตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
นางนวลละออง กุงไธสง
นายประภาส แหลมไธสง
นายปณวัตร ปะนามเท
นายโชคชัย จันทะสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
นายเลียว โคตรสุวรรณ์
นายสงกา แสนปัดชา
นายเสาร์ แสงอรุณ
นายบุญคาร เหลามี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
นายทองจันทร์ จินโจ
นายสมบัติ ศรีแก้ว

นายสำรวย อรรถโยโค

นายธานินทร์ แก่นศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
นางสุธินันท์ มณีเนตร
นายประมิตร ห่อไธสง
นางสากล สรรพสอน
นายศิริ มะลิลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
นายเพียน แก้วหมื่นทรง
นายคำตา ยาสุขศรี 
นางประไพร เสไธสง
นางสาวอุทิศา ไกรจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 19
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 20

นายประทวน สิทธิจันทร์
นายสังข์ มหาสาโร
นางสุภาพร รอดสุโข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 21
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 22