วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างลงดินถนนขยายไหล่ทางทั้งสองฝั่งถนนสายบ้านสำโรง - บ้านหนองไผ่ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าชุมชนบ้านแก่นท้าว ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง ขนาด 18 นิ้ว ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู บ้านดอนแคน หมู่ที่ 18 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ตำบลเม็กดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง