องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ประวัติและความเป็นมา
 

                องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำได้ยกฐานะจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลครั้งแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2540

               
ตราสัญลักษณ์ คือ หม้อดิน

                
               
                   หมายถึง การประกอบอาชีพ และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่คำขวัญประจำตำบล


                  "ถิ่นข้าวมะลิหอม                งามพร้อมผ้าไหม
                   วิทยาการก้าวไกล              ป่าใหญ่โคกจิก
                   พระศักดิ์สิทธิ์สีหราช           งามวิลาศวัฒนธรรม
                   อุดมล้ำลำพังชู"


รายชื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

1. นายค้ำ อร่ามเรื่อง                ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร            พ.ศ. 2540 - 2542
2. นายหลี สรรพสอน                ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร             พ.ศ. 2542 - 2544
3. นายทองสุข แก้วสวัสดิ์          ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร             พ.ศ. 2544 - 2548
4. นายทองสุข แก้วสวัสดิ์          ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     พ.ศ. 2546 - 2548
5. นายศิริ มะลิลา                    ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     พ.ศ. 2548 - 2552
6. นายศิริ มะลิลา                    ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     พ.ศ. 2552 - 2556
7. นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์         ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     พ.ศ. 2556 - ป้จจุบัน