องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายจำเนียร สุคำภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
 
นายบุญส่ง สานไธสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxx
นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข
นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 หัวหน้าสำหนักปลัด
รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
 
 
 
นายสุเพียบ เกรัมย์
นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี
นางสาวยวนใจ เอกสันติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
 
 
 
 
นายบุญส่ง สานไธสง
 
 
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม