องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
นายบุญส่ง สานไธสง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข

หัวหน้าสำนักปลัด


  
 
นางสาวดารุณีย์ ทองแก้ว
นายสุทัด ศรีสุวรรณ์
 บุคลากร
นิติกร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
 
 

นางสาวจารุวรรณ คำสุราช
 
นางดารารัตน์ เกณสาคู 
นายวุฒิพงษ์ กุงไธสง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราห์นโยบายและแผน
 
 
 
   
นางสาววิชชุตา พินิจ
นายนัฐทา ชูชีพ นายบุญถม แสไธสง
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายเพชรา ยวงโป่งแก้ว
นายรัตน์ สังสีแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
ภารโรง