องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองคลัง
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

 
นางสาวนงเยาว์ อุดินอักษร
-ว่าง-
นางสาวปราณี มะลิลา
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการคลัง
 
 
 
 
นางสาวปริชาติ จันทนันท์
นางสาวมัณฑริกา แฝงสาเคน นางสาวพจนีย์ วงสนธิ์
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
   
 
 
 
  นางสาวบุษมาศ สรรพสอน
 

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ