องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ส่วนการศึกษา
 
นางสาวยวนใจ เอกสันติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 นายพินัส แสนศรี
  นักวิชาการศึกษา
 
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
นางเมธาพร พันพยัคฆ์
นางธนิสรา ไชยสงคราม
นางชนากาญน์ เพชรแลนค่า
ครู
(ศพด.บ้านเม็กดำ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านเม็กดำ)
ครู
(ศพด.บ้านเหล่า)
 
 
 
นางเก็จมณี จินโจ
นางจันสุดา มิละถาโถ
นางสำเนียง ยี่รัมย์
ครู
(ศพด.บ้านพะยอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้าเหล่า)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.วัดบ้านแก่นท้าว)
 
 
 
 
นางผุสดี ไสไธสง
นางชลธิชา สานไธสง
นางสาวทวรรณ มณีเนตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.วัดบ้านแก่นท้าว)
ครู
(ศพด.บ้านตาลอก)
ครู
(ศพด.บ้านเม็กน้อยหนองไผ่)
 
 
 
 
นางยุพา จันทรา
นางวิมล บุญครอบ
นางประมวล เผ่าสุขดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.วัดบ้านสำโรง)
           ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.วัดบ้านสำโรง)
ครู
(ศพด.บ้านโคกจันทร์หอม)
 
 
  
นางกนกลักษณ์ สวัสดิผล   นางสาวปิ่นเพชร มณีเนตร ว่าที่ รต.(ญ) เพ็ญพิชชา แสนปัดชา
  ครู
(ศพด.วัดบ้านแก่นท้าว)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านตาลอก)
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านเหล่า)