องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา


กองช่างดำเนินการทำความสะอาดระบบกรองน้ำ และบ่อเก็บน้ำดิน น้ำสะอาด น้ำประปาที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมีน้ำสะอาดปลอดภัยได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24