องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รางงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 15 ส.ค. 2566 ]10
2 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ อบต.เม็กดำ ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]7
3 รายงานกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ด้วยกิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” [ 26 ก.ค. 2566 ]5
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 19 ก.ค. 2566 ]11
5 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]11
6 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]16
7 แจ้งผลการดำเนินการร้องทุกข์ร้องเรียน [ 18 เม.ย. 2566 ]10
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 12 เม.ย. 2566 ]21
9 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต.ค. 65- มี.ค. 66 [ 12 เม.ย. 2566 ]17
10 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 7 เม.ย. 2566 ]19
11 ประกาศ บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 21 ก.พ. 2566 ]18
12 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 [ 4 ก.พ. 2566 ]12
13 ประกาศเรื่อง บัญรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 23 ม.ค. 2566 ]22
14 ประกาศ การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]31
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวัน เวลา [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
16 ประกาศ ประชาสัมพันโครงการจัดทำฐานภาษีการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 20 ต.ค. 2565 ]45
17 โครงการจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]41
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานองค์การบริหารส่นตำบลเม็กดำดำเนินการตามโครงการจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]47
19 ประกาศ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]39
20 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบประเมินเพื่อชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]47
21 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 20 ต.ค. 2565 ]31
22 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 20 ต.ค. 2565 ]37
23 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตและเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2565 ]38
24 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 5 ก.ค. 2565 ]14
25 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 5 ก.ค. 2565 ]13
26 คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน สำหรับเยาวชนนักเปลี่ยนแปลงสังคม [ 10 พ.ค. 2565 ]98
27 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 เม.ย. 2565 ]109
28 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ก.พ. 2565 ]113
29 ประกาศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกไปอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]105
30 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 29 พ.ย. 2564 ]91
31 การแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]93
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ [ 21 ต.ค. 2564 ]97
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2564 ]88
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษาีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]98
35 ประกาศอง๕ืการบริหาส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง การยื่นแบบประเมินภาษี ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]109
36 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy) [ 4 ต.ค. 2564 ]92
37 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "เสียภาษีเท่าไหร่" [ 14 ก.ย. 2564 ]95
38 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "ค่าปรับไปไหน" [ 14 ก.ย. 2564 ]90
39 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "ทำไมสั่งไม่ฟ้อง" [ 14 ก.ย. 2564 ]87
40 สำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่บทความเรื่อง "บัตรผีหรือเปล่า" [ 14 ก.ย. 2564 ]86
 
หน้า 1|2|3