องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ


กองช่าง องค์การบริหารส่วตำบลเม็กดำ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ และความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลเม็กดำ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567 – 2570)

2022-08-09
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03
2022-07-29
2022-07-27
2022-07-25
2022-07-21
2022-06-28
2022-05-10