องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2565


งานบริการสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน ชุมชน การแยกขยะ ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เศษวัชพืช ซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น

2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-08-19