องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
 


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนไผ่งามจัดอบรมสัมมาชีพ


                       ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนไผ่งาม หมู่ 8 ตำบลเม็กดำ จัดโครงการเตียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมุ่บ้าน โดยกิจกรรมประจำฐานเรียนรู้จำนวน 6 ฐานเรียนรู้ คือ  ฐานเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน, ฐานเรียนรู้เลี้ยงไหมวัยอ่อน, ฐานเรียนรู้ทอเสื่อกก, ฐานเรียนรู้ปลูกเห็ด, ฐานเรียนรู้แปรรูปผลิตจากหม่อน และฐานเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ
                        มีตัวแทนชุมชนเข้ารับการอบรมประมาณ 150 คน