องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

หัวหน้าส่วนราชการ
นายจำเนียร สุคำภา


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เบอร์โทร 08 9846 2070
นายบุญส่ง สานไธสง


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 08 5680 7560

 นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข นางปราณี มะลิลา
นายจำเนียร สุคำภา
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 08 8531 6202
นักวิชาการคลังชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 08 1047 0020
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 08 9846 2070

นางสาวยวนใจ เอกสันติ นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี - ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 08 9841 8030
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 08 5089 5593
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร -