องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

สำนักงานปลัด

   
 
   นายบุญเยี่ยม หม้อมีสุข  
  หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 08 8531 6202
 
 


 นางสาวจารุวรรณ วัดวงค์ษา นางสาวดารุณีย์ อาษากิจ  นายสุทัด ศรีสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร 08 8378 2981
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร 09 4064 8363
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เบอร์โทร 08 0150 1366


นางสาวฐิตากานต์ พินิจ  นางดารารัตน์ เกณสาคู
นายจีรศักดิ์  จันทนันท์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร 06 4047 8289
 เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 08 6263 0795
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน

เบอร์โทร 09 4253 8228


- ว่าง - นายวุฒิพงษ์ กุงไธสง นายกิติศักดิ์ กุงไธสง
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร -
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราห์ฯ
เบอร์โทร 08 7215 5389
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร 06 1110 1312


นางสาวสุพรรณี รอดสุโข นายดิลก ขุญขันธ์ นางสาวปัณณ์พิตา จันทะนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 06 3047 9976
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
เบอร์โทร 08 0546 8826
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 06 2113 0651

นายเพชรา ยวงโป่งแก้ว นายสมดี ศรีวงษา นายสมาน หนูแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 09 8930 2004
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 09 4513 2481
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
เบอร์โทร 06 1095 6159


นายอัฐพงษ์ เขมะรัง นายเทพพิทักษ์ บุตรมิมุสา
ภารโรง
เบอร์โทร 08 6978 8045
พนักงานดับเพลิง
เบอร์โทร 06 3009 8487