องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
Updated 2020-12-28

กองสวัสดิการสังคม ฯ

นางสาวศุภนิจ ชาทะศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 08 5089 5593
นายครรชิต ขวาโยธา

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 08 6995 8929นางสาวนิติยา กุลนอก
นางสาวลัดดา หนูแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร 08 1158 2477

ผู้ช่ายเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร 06 3731 9802