องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.mekdum.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 26 มิ.ย. 2563 ]29
2 แผนพันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ) [ 26 มิ.ย. 2563 ]25
3 แผนพันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน) [ 26 มิ.ย. 2563 ]29
4 แผนพันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 (ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล) [ 26 มิ.ย. 2563 ]31