องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเม็กดำร่วมสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์พืชสมุนไพร


กองสวัสดิการสังคม สภาเด็กและเยาวชนตำบลเม็กดำ โดยการสนนับสนุนของ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ดำเนินกิจกรรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลเม็กดำร่วมสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์พืชสมุนไพร โดยมีการทำกิจกรรมครั้งนี้มีการฟังการบรรยายความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ บรรยายโดย น.ส.ศุภนิจ ชาทะศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรประจำธาตุ ได้รับเกียรติจาก คุณอนงค์ อยู่คง แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นท้าว เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรและทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ณ พื้นที่ปกปัก โคกหนองหาด สถานปฏิบัติธรรมพระธาตุพนมอินแปลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรด้วย

 

 

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23