องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

 

"วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ตำบลน่าอยู่

คุณภาพชีวิตดี

ประชาชนมีคุณธรรม"